Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
262
BEste é o Prólogo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas que há mestér eno trobar.
B:3há-o d' haver e de razôn assaz,
B:6ca ben trobar assí s' há de fazer.
B:26que queno há sempre per i mais val;
B:27e poi-lo gaannad' há, non lle fal,
1:16do que o mund' há de salvar
5:143ant' o Apostóligu' e ante vós, como os feitos há.”
5:152quéro servir, que me nunca há de falecer.”
8:11e en toda-las eigrejas | da Virgen que non há par
10Esta é de loor de Santa María, com' é fremosa e bõa e há gran poder.
15:12fez un miragre, há gran sazôn,
15:119“Gran vengança nos há óra dada
18:19da Virgen que non há par,
22:1Mui gran poder há a Madre de Déus
22:3Gran poder há, ca séu Fillo llo déu,
24:1Madre de Déus, non pód' errar | quen en ti há fïança.
26:2a Madre do que o mundo | tod' há de joïgar.
26:72da que non há par,
28:2o que a Santa María | há por séu escudo.
28:7a Virgen que non há par,
29:21que nas cousas há poder
30:24séu Fill', ond' há vertude;
33:1Gran poder há de mandar
42:54Mal te nembrou a sortella | que me dést'; ond' há mestér
43:42o adug' ante ti mórto, | e dous días há que cheira.
45:3E desta guisa avẽo | pouc' há a un cavaleiro
46:24da Virgen que non há par;
48:3E daquest' un gran miragre | fez pouc' há en Catalonna
49:9o séu reino que non há par,
50:11Ca Déus en si meesmo ele mingua non há, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
52:8há ũ' igreja, per quant' apres' hei,
52:12en que muitas cabras montesas há;
55:33de grand' érro que há feito; | mas, Sennor, venna-ch' a mente
56Esta é como Santa María fez nacer as cinco rósas na boca do monge depós sa mórte, polos cinco salmos que dizía a honrra das cinco lêteras que há no séu nome.
56:16a Virgen que non há par;
56:32e “Ad Dóminum” i há,
60Esta é de loor de Santa María, do departimento que há entre Ave e Éva.
60:2gran departiment' há.
61:4en Seixons, ond' un livro há todo chẽo
61:7En aquel mõesteir' há ũa çapata
65:68non há en aquel se non quanto parece
67:15E como quen há gran coita | de comprí-lo que deseja,
69:81ao téu sérvo que há connoçuda
70Esta é de loor de Santa María, das cinque lêteras que há no séu nome e o que quéren dizer.
70:2cinque letras, no-mais, i há.
75:48ten a mórt' há mais dun ano, | e pero non é finada.”
75:110ao reino de méu Fillo, | ca non há ren que che diga
78:7E daquest' avẽo, gran temp' há ja passado,
81:11dessí d' outro que há i,
83:2a Virgen tóst' há livrados.
87:5quis a Virgen que non há par,
87:11D' honrrar os séus há gran sabor
87:25por bisp' un que Jerónim' há
87:27que me sérve e servid' há
88:33ca non há tan arrizado
91:2tant' há en si gran vertud' | esperital.
91:10non há i mui gran sazôn,
92:1Santa María poder há
92:2de dar lum' a queno non há.
92:3Ca de dar lum' há gran poder
103:5ll' ía sempre que lle mostrasse | qual ben en Paraís' há
104:4que aquel escarno todo | há de tornar sobre si.
104:7Aquesto foi en Galiza | non há i mui gran sazôn,
105:2daquestas tres há na Virgen assaz,
107:14quen daquí a caer há,
107:22val a mi, ca mestér m' há.
109:8que fez a Virgen que non há par
109:41há de valer sempr' ao pecador
111:3Non há temp' assinaado
115:148daquela térra e há
115:244u há riso
124:1O que pola Virgen leixa | o de que gran sabor há,
125:87com' o leixarei?” (diss' ela). | Diss' a Virgen: “Há-che mestér
130:17e queno gaannad' há, non lle fal,
131:57tal prazer oíra, e come quen há
134:2poder há de toller tod' enfermidade.
135:81méu córpo, temp' há passado.
136Esta é como en térra de Pulla, en ũa vila que há nome Fója, jogava ũa mollér os dados con outras compannas ant' ũa eigreja; e porque perdeu, lançou ũa pédra que déss' ao Meninno da omage de Santa María, e ela alçou o braço e recebeu o cólbe.
144:3que sobre todas cousas há poder.
144:24en ũa praça grande que i há
146:40dizendo: “Maa gent' i há
148:7En Chartes há ũ' arca, | que van muitos veê-la,
149:10contar que hei oído | mui pouc' há e retreito;
149:32porque a ti semella | que de pan há fegura.
153:5temp' há, en Gasconna,
154:1Tan grand' amor há a Virgen | con Déus, séu Fill', e juntança,
160:2loar, lo' a que par non há,
161:1Poder há Santa María, | a Sennor de pïadade,
162:17en que grandes vertudes há
165:49vẽéron, que ũ' eigreja | dentro ena vila há,
168:1En todo logar há poder
172:2fez, poder há d' as tormentas | toller en todos logares.
174:11de grand' érro que há feito. | E mui de rijo chorando
179:3Ca de séu Fill' há sabuda
180:14crïada, e que nunc' há de minguar
182:46que há rosto de gata.
183:1Pesar há Santa María | de quen por desonrra faz
184:2tant' há en si gran vertude,
184:20que morreu, ca assí faze | quen non há queno escude.
185:1Poder há Santa María | grande d' os séus acorrer,
185:3E dest' oí un miragre | que avẽo pouc' há i
185:19E diss' el rei de Grãada: | “éu por mi, u al non há,
185:46no castélo há quinz' hómes, | mais non tẽen que comer.”
186:6se lle non valess' ela que poder há. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
186:42e diss': “Ai, Sennor, val-me, ca mestér m' há,
188:30que a ta gran lealdade | non há nen haverá par.”
193:2há poder Santa María, | Madre do que tod' enssérra.
197:2há o dém' en fazer mal,
197:3maior l' há en ben fazer
197:5Ca se el algún poder há | de os hómees matar
197:7mui maior poder sa Madre | há en os ressucitar;
200:5a mi há ela mostrados
202:1Muito há Santa María, | Madre de Déus, gran sabor
202:3Daquest' hóra un miragre | oí, pouc' há, retraer
202:24Nóbre casa de morada, | tres moradas há en ti:
202:32conteceu, non há gran tempo, | na cidade de París;
203:5ca vos direi un miragre | que quis pouqu' i há mostrar
205:2e guard' há de mal por ela | o que ll' é encomendado.
206:3E daquesto un miragre | conteu, non há gran sazôn,
212:2cousa que lle faça mingua | grande non há de perder.
212:7En Toled' há un costume | que foi de longa sazôn,
219:7Ena térra de Toscana | ũa gran cidad' há i
220:10e grande razôn i há.
222:13há i un rico mõesteiro | de donas, e castidade (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
222:15Este mõesteir' Achélas | há nom' e si é chamado;
223:3Ca ela poder há de saúde dar
224:10veredes que há poder | sobre toda creatura.
224:11Assí com' oí dizer | a quen m' aquest' há contado,
224:12en riba d' Aguadïana | há un logar muit' honrrado (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
226:37morrían de fóra, ca poder end' há
229:3E dest' un mui gran miragre | avẽo, tempo há ja,
230:12e con Déus há tan gran poder
231:2de ben há Santa María.
232:1En toda-las grandes coitas | há força grand' e poder
232:3Ca enas enfermidades | há ela poder atal,
235:25ca méu Fillo Jesú-Cristo | sabor há de se servir,
237:84que sobre los santos tal don | há ela recebudo.
237:88por mórta, vẽo lóg' a mi, | que m' há ben acorrudo.
238:31o que te fez de nïente | e pois há t' a desfazer,
240:33rogar por nós u nos há mais mestér
241:52e sabes com' há coita | de fillo queno cría;
242:3E d' ela fazer aquesto | há gran poder, a la fé,
244:7En Lared' há ũ' igreja | que fóra da vila 'stá,
244:8que chaman Santa María, | en que ela mostrad' há
245:73há i mais de déz braçadas | ou doze, per bõa fé.”
246:2poder há nas deste mundo | de as abrir e serrar.
246:37“éu sõo a que nas cuitas | acórr' a quen m' há mestér,
247:14levou a moça a Salas | e diz: “Sennor, há-ti grado
253:1De grad' há Santa María | mercee e pïadade
253:38foi da Virgen grorïosa, | en que há toda bondade.
256:1Quen na Virgen grorïosa | esperança mui grand' há,
259:30que nunca mentiu nen há de mentir.
261:2quisér, en sa vida há de guardar
262:7Este logar é bispado, | e eigreja nóbr' há i
264:7E ela, por vertude | que del há, nos defende
265:68nóssos amigos que en África há:
267:10quant' end' aprendí a quen mio há contado.
269:1A que poder há dos mórtos | de os fazer resorgir,
269:5grandes e maravillosos, | e acórr' u há mestér
272:9en ũa eigreja nóbre | de Leterán que há i,
272:41de coraçôn t' há parcida | a Sennor que nos mantên.
273:7Alí há ũa eigreja | desta Virgen grorïosa,
273:10e campãa há tamanna | qual convên ao concello.
273:25tenno que non há tan bõa | daquí atá Ribadulla
274:4que pouc' há conteu en Burgos, | dun frade que quis fazer
276:7u há
276:26mestér há que lle valla
276:29que non há ósso são
280:6de que o dém' há mui grand' enveja.
281:31Diss' o démo: “Pois negaste | Déus, non mi há ren que fazer
281:43Diss' entôn el Rei: “Amigos, | algún sant' entre nós há
282:1Par Déus, muit' há gran vertude | na paravla comũal
290:2a que en si todas bondades há.
290:12a que en si todas bondades há.
290:26há de loar tal Sennor, que haver
293:2o que contrafazer cuida | aquel de que há faiçôn.
293:17ũa mui béla omagen | da Virgen que non há par,
297:24o que cree que vertude | há no madeir' entallado
297:38daquesto que el há dito, | pois que en ela descree.”
303:1Por fól tenno quen na Virgen | non há mui grand' asperança,
304:5en ũ' aldea que nome | há Ribéla, u soía
304:9en que há ben cinc' altares, | u gran vertude sobeja
306:15Alí ést' ũa omagen | da Virgen que non há par
307:11En aquesta térra un mui gran mont' há
308:6por ũa mollér a Virgen, | que non houve nen há par.
312:8non há muit', en Catalonna | a Madre do poderoso
313:10séu Fillo, de pran há ela | por tal miragre fazer.
313:38ca a sa vertude santa | no-nos há de falecer.”
314:6En Segóvia est' avẽo, | e non há mui gran sazôn,
314:25séu marido u estava | e disso: “Há i alguên
314:28oraçôn faz na eigreja, | e semella que há i
314:32u non há nulla vertude; | e porên, lógo sen al
316:44trobe nen cantares faça | hoi mais, ca non mi há mestér; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
317:1Mal s' há end' achar
317:3Como s' achou, non há i mui gran sazôn,
317:7Santa María a ermida nom' há
319:11Riba d' Odïan' há ũa sa eigreja
323:6que fez esta que ja outros | há feitos muitas vegadas.
325:1Con dereit' a Virgen santa | há nome Strela do Día,
326:4non há hóme razôn de lle furtar
328:1Sabor há Santa María, | de que Déus por nós foi nado,
328:22e en cada un daquestes | há muito bõo pescado.
331:2poder há d' enfermidades | sãar e toda sandece.
332:1Atán gran poder o fógo | non há per ren de queimar
332:2como há Santa María, | quando quér, de o matar.
332:12e há i ũa omagen | que ten séu Fillo, mui bél
333:6somos que sobre los santos | todos há tal melloría.
333:7E porên vos direi óra | un miragre que há feito
335:1Com' en si naturalmente | a Virgen há pïadade,
335:2assí naturalment' ama | os en que há caridade.
335:69se há ontre vós omagen | que non han estes pagãos,
337:1Tan gran poder há a Virgen | aos da térra guardar
339:11Este logar Alecante nom' há,
339:22há i quen nos póssa tanto valer
339:47na nave, que non há tan sabedor
340:52e Déus non há destes cura;
341:1Com' há gran pesar a Virgen | dos que gran pecado fazen,
341:28e non há no mundo salva | que éu sobr' esto non faça;
342:6gran poder há no começo | ben come no acabar.
351:11Ond' avẽo, non há muito | tempo, que s' i ajuntou
352:2e grandes, ca há vertude | do mui gran Déus sen mesura.
352:6e veredes com' a Virgen | há poder sobre natura.
352:45que miragres mui fremosos | fez sempr', e há-o por uso,
353:2deles será muit' honrrado | no séu ben, que non há par.
353:11Mas depois Santa María, | en que há bondad' e sen,
353:25e dizía-ll' ameúde: | “Quant' aquí há, tod' é téu.”
355:26seer do que prometudo | hei mui gran temp' há passado.”
355:106seer lédos e pagados, | ca est' há ela usado.
357:2assí os correj' a Virgen | pois los há maenfestados.
359:4que é chamado o Pórto | da Virgen que non há par,
360:4en rogar-lle que nos ame | sól non há Déus que lle diga,
362:34ollos, que por méus pecados | muit' há se foron serrar.”
366:49da caça que há fillada, | con medo que o enarte
367:26há com' alí; e el en romaría
368:39e a Virgen, sa Madre, | a que non há parella.”
371:3Pero direi un daqueles | que pouco temp' há que fez
372:20mais há mestér que cômias | e que queiras bever;
378:10que há de fazer nemiga, | ca dos maos é peor.
382:5Déus porque há gran vertude, | e Rei por séu gran poder, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
382:6e hóme porque há siso, | entendement' e razôn.
383:8e cabo da grand' igreja | há un logar apartado
386:5ca non há outra cibdade | que non semellasse filla, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
389:2poder há de sãar véllos | e mancebos e meninnos.
389:3Poder há de sãar véllo | se é tal que o merece,
393:5Tod' aquesto há no démo, | e porên Santa María,
400:9que nunca há fĩida.
401:91Tantas son as mercees, | Sennor, que en ti há,
402:18nos há por vós; e sei que ést' assí.
405:16Alí há ũa fegura
405:43da Virgen que non há par.
405:46há lóg' o pano deitado
406:15e nós roguemos | a que há nobrezas
406:20há sas mercees | de fazer ên muitas,
408:6con vertude que en si há.
409:15per ela, que há dada
409:27há, e por que peleja
418:6por que sa mercee hajan; | ca bẽeit' é quena há.
418:27O sésto don pïadade | é que houv' e há de pran
419:100e que te Déus non ama | gran móstra ch' ên feit' há,
424:15e d' Arabia, u gran gent' há
424:19a Beleên aquel que há
427:36mai-la vertude daquel Déus que há poder